As per the International Accounting Standards 19 (IAS 19), the company shall use an actuarial technique, the projected unit credit method (sometimes known as the accrued benefit method pro-rated on service or as the benefit/years of service method), to determine the present value of its defined obligations. If the company have plan amendments (the introduction or withdrawal of, or changes to, a defined benefit plan) which causes the change in the present value of the defined benefit obligation (past service cost), the company must immediately recognize past service cost in the income statement (profit and loss statement). The effect of recognizing past service cost in the income statement depends on the change of plan provisions.

Therefore, the company should consider the past service cost if there are plans to change their defined benefit plan provisions (post-employment benefit or others long-term benefit plans). Since the past service cost affects the company's account, an Actuary should be consulted.


ผลกระทบต่อบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆของพนักงาน

ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 นั้น บริษัทต้องใช้เทคนิคจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีสะสมผลประโยชน์ค้างจ่ายตามส่วนของบริการ (ตามจำนวนปีหรือผลประโยชน์ที่ให้บริการ) ดังนั้น หากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนโครงการผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโครงการใหม่เป็นครั้งแรก หรือการยกเลิกโครงการ หรือการเปลี่ยนแปลงของโครงการผลประโยชน์เดิม จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการจากส่วนที่พนักงานได้ให้บริการในงวดก่อนๆ (ปีบริการที่สะสม) โดยผลกระทบนี้ เรียกว่า ต้นทุนบริการในอดีต (Past service cost) และหากบริษัทมีต้นทุนบริการในอดีตนี้เกิดขึ้น บริษัทจะต้องรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตนี้ เป็นค่าใช้จ่ายทันที ในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบมากหรือน้อย เป็นกำไรหรือขาดทุน ขึ้นกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ดังนั้นหากบริษัท มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน หรือโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน บริษัทควรต้องคำนึงถึง ต้นทุนบริการในอดีต นี้ด้วย เนื่องจากจะส่งผลกระทบทางบัญชี พบว่าหลายบริษัทไม่ได้คำนึงถึง ต้นทุนบริการในอดีต เมื่อพิจารณาเปลี่ยนแผน แต่ทราบว่ามีผลกระทบนี้เมื่อมีการทำการประเมินภาระหนี้สินตามแผนโครงการผลประโยชน์ ทั้งนี้บริษัทอาจติดต่อนักคณิตศาสตร์ผู้ประเมิน เพื่อช่วยแนะนำเรื่องผลกระทบจาก ต้นทุนบริการในอดีต

This was written by Willis Towers Watson Thailand - Retirement


If you need more information or would like to contact Willis Towers Watson Thailand Retirement, please email SEA.Marketing@willistowerswatson.com.