Op 18 januari jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de planning voor 2018 in concept gepubliceerd. Daarop prijkt een aantal pensioengerelateerde onderwerpen. Wij gaan in op een paar daarvan.

In naar verwachting het eerste kwartaal zal een aantal evaluaties van eerder in werking getreden pensioenwetgeving aan de Kamer worden gezonden. Daartoe behoort de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. In de toezichttoets bij de Verzamelwet pensioenen 2017 (die in december is aangenomen in de Eerste Kamer en van kracht wordt na het verstrijken van de referendumperiode) gaf DNB aan niet in te zien waarom de verplichting van het instellen van een Raad van Toezicht bij ondernemingspensioenfondsen beperkt blijft tot fondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro. De evaluatie zal onder meer daarop ingaan.

In naar verwachting het tweede kwartaal zal het ministerie aangeven hoe de bepalingen uit de herziene Pensioenfondsenrichtlijn zullen worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Daarop vooruitlopend heeft DNB in de individuele toezichtagenda’s, die pensioenfondsen de afgelopen weken hebben ontvangen, al aangegeven hierover in het tweede of derde kwartaal een uitvraag te zullen doen en daarin onder meer na te zullen gaan hoe fondsen de risicobeheerfunctie uit de herziene Pensioenfondsenrichtlijn hebben belegd.

In naar verwachting het vierde kwartaal zal de Kamer, in het kader van de Wet waardeoverdracht klein pensioen, worden geïnformeerd over de wijze waarop gecommuniceerd zal worden over het vervallen van hele kleine pensioenen. Dat wil zeggen aanspraken met een hoogte van 2 euro of minder. Deze wet, die evenals de Verzamelwet op zijn vroegst na het verstrijken van de referendumperiode van kracht zal worden, zal dat verval vanaf 1 januari 2019 toestaan.

Verder staan onder meer de evaluatie van de aanpassing van het FTK (sinds 1 januari 2015), de kostentransparantie en de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding op de planning. Het gehele overzicht van de planning, voor zover deze pensioenonderwerpen betreft, vindt u hieronder.

 Eindevaluatie wet verevening pensioenrechten   Q1 
 Evaluatie incl. monitoring wet versterking bestuur pensioenfondsen  Q1
 Evaluatie wet aanpassing ftk  Q1 
 Wetsvoorstel implementatie IORP-richtlijn  Q2
 Brief over keuzemogelijkheden in het overdragen van pensioenafspraken  Q2
 Brief over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers en onderzoek inzicht uitvoeringskosten van pensioenfondsen en sancties  Q3
 Uitvoering wet in de praktijk incl. procedures bij rechter te monitoren (WOR en pensioenwet)  Q4
 Communicatie over opschoonactie hele kleine pensioenen  Q4
 Evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd  Q4
 Verzamelwet pensioen  Q4

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.