In december 2017 heeft Willis Towers Watson samen met UNPRI een rapport gepubliceerd over megatrends die de economie, de samenleving en het klimaat de komende jaren en decennia zullen beïnvloeden. PRI (Principles for Responsible Investment) is in 2005 op initiatief van de UN opgericht en wordt inmiddels ondersteund door 1800 institutionele beleggers. Het rapport is gebaseerd op interviews met 300 beleggingsinstellingen, en geeft weer hoe megatrends de financiële markten zullen beïnvloeden en welke effecten zij zullen hebben op assetallocaties. Verder gaat het rapport in op de gevolgen die megatrends zullen hebben op de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelen van de UN.

De vijf megatrends die worden beschreven zijn de klimaatontwikkelingen, samenleving en demografie, globalisering, technologische vooruitgang en de groei van ontwikkelende economieën. Op het gebied van klimaatontwikkelingen, overigens door respondenten gerangschikt als op twee na meest invloedrijke trend, worden in het rapport chronische en acute risico’s onderscheiden. Chronische risico’s kunnen leiden tot zeewaterstijgingen, waterschaarste en bedreiging van de biodiversiteit. Acute risico’s kunnen bijvoorbeeld tot uiting komen in natuurrampen zoals bosbranden en orkanen. Daarnaast brengt deze trend met zich mee dat er een ontwikkeling doorgemaakt zal moeten worden naar een economie met een veel lager CO2-gebruik.

Hoe deze risico’s de portfolio beïnvloeden zouden investeerders aan de hand van risico- en scenario-analyse na moeten gaan. Een scenario dat daarbij ten minste overwogen kan worden is een scenario waarin de wereldwijde temperaturen met twee graden stijgen tot 2050. Dat zou een ingrijpende reductie in CO2-gebruik vergen. In een basisscenario zou voortzetting van het huidige niveau van CO2-gebruik kunnen worden verondersteld, hetgeen zou leiden tot temperatuurstijgingen van rond de 3,5%. Het rapport geeft van dergelijke analyses enkele voorbeelden.

Sinds 2015 zijn pensioenfondsen in Nederland verplicht in hun jaarverslag te vermelden op welke wijze zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheid. De nieuwe Pensioenfondsenrichtlijn zal met zich meebrengen dat daaraan nader vorm moet worden gegeven. Deze richtlijn, die begin 2019 in Nederlandse wetgeving verankerd moet zijn, stelt onder meer dat duurzaamheidsoverwegingen in de eigen-risicobeoordeling betrokken moeten worden. Buiten maatschappelijke ontwikkelingen geeft zodoende ook deze aanstaande richtlijn pensioenfondsen aanleiding duurzaamheidsoverwegingen nadrukkelijk te agenderen.

Willis Towers Watson stimuleert beleggers om de mogelijke effecten van megatrends op hun portefeuilles in te schatten en te overwegen hoe portefeuilles aangepast kunnen worden om op lange termijn betere uitkomsten te verkrijgen. Hoewel veel beleggers dit streven ondersteunen, is het vaak lastig voor ze om dit op een praktische manier vorm te geven. In samenwerking met UN PRI en The Thinking Ahead Institute is daartoe een raamwerk ontwikkeld dat kan bijdragen aan het vergroten van het inzicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kurt Driessen.